سرکار خانم مهندس مريم جمالي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41287

تاریخ ورود به سازمان : 24/8/1389
 


شماره پروانه: 41287
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/21
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3