جناب آقای مهندس علي بهارلو

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41286

تاریخ ورود به سازمان : 19/5/1382
 


شماره پروانه: 41286
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/24
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3