جناب آقای مهندس حميدرضا افشار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41274

تاریخ ورود به سازمان : 20/7/1389
 


شماره پروانه: 41274
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/28
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/28
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: