جناب آقای مهندس سيد عليرضا دامادزاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41271

تاریخ ورود به سازمان : 10/7/1389