جناب آقای مهندس حميد منتظري هدش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41270

تاریخ ورود به سازمان : 17/2/1384
 


شماره پروانه: 41270
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/9/6
تاریخ پایان اعتبار: 1399/9/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2