جناب آقای مهندس پدرام سهرابي دهنوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41269

تاریخ ورود به سازمان : 29/6/1389