سرکار خانم مهندس فيروزه شواخي زواره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41267

تاریخ ورود به سازمان : 24/9/1387
 


شماره پروانه: 41267
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3