جناب آقای مهندس حامد پوربافراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41264

تاریخ ورود به سازمان : 15/6/1389