جناب آقای مهندس سيامک کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41260

تاریخ ورود به سازمان : 4/6/1389