جناب آقای مهندس رضا صادقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41258

تاریخ ورود به سازمان : 3/6/1389
 


شماره پروانه: 41258
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/2/22
تاریخ پایان اعتبار: 1401/2/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3