جناب آقای مهندس مجيد کيان ارثي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41257

تاریخ ورود به سازمان : 9/5/1390
 


شماره پروانه: 41257
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3