جناب آقای مهندس يوسف ياري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41255

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 41255
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/4/19
تاریخ پایان اعتبار: 1393/4/19
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3