جناب آقای مهندس محمد جمشيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41254

تاریخ ورود به سازمان : 19/5/1389