جناب آقای مهندس رامين رفيعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41250

تاریخ ورود به سازمان : 10/5/1389