جناب آقای مهندس سيد محمد علي نوربخش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41248

تاریخ ورود به سازمان : 7/5/1389