جناب آقای مهندس حمزه شمس سولاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41246

تاریخ ورود به سازمان : 17/2/1391