جناب آقای مهندس مصطفي نادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41245

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1389
 


شماره پروانه: 41245
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/21
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3