جناب آقای مهندس عبدالرسول مهاجري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41243

تاریخ ورود به سازمان : 31/3/1389