جناب آقای مهندس محمد علي اردشيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41241

تاریخ ورود به سازمان : 27/3/1389