جناب آقای مهندس حميد پيرنجم الدين کليچه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41240

تاریخ ورود به سازمان : 26/3/1389