سرکار خانم مهندس زيور کرباسي عاملي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41238

تاریخ ورود به سازمان : 24/3/1389