سرکار خانم مهندس زهرا ترک زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41237

تاریخ ورود به سازمان : 24/3/1389