جناب آقای مهندس سعيد کرمي مفرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41234

تاریخ ورود به سازمان : 18/3/1389