جناب آقای مهندس عليرضا عالم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41233

تاریخ ورود به سازمان : 8/4/1391