جناب آقای مهندس امين آذري پور اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41230

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1389