جناب آقای مهندس عبدالکريم رفيعي طباطبايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41229

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1389