جناب آقای مهندس محسن عسگري زاده جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41221

تاریخ ورود به سازمان : 12/2/1389
 


شماره پروانه: 41221
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3