جناب آقای مهندس حميدرضا جاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41220

تاریخ ورود به سازمان : 9/2/1389
 


شماره پروانه: 41220
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/12
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/12
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: