جناب آقای مهندس هادي فرخ پي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41219

تاریخ ورود به سازمان : 8/2/1389