جناب آقای مهندس محمد جواد رمضاني لمجيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41217

تاریخ ورود به سازمان : 4/2/1389