جناب آقای مهندس مهرداد حيدري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41216

تاریخ ورود به سازمان : 4/2/1389