جناب آقای مهندس فرزان زندي شکوه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41215

تاریخ ورود به سازمان : 12/11/1392