جناب آقای مهندس اسداله کاظمي فروشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41207

تاریخ ورود به سازمان : 21/1/1389