جناب آقای مهندس رضا تاييدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41201

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1389
 


شماره پروانه: 41201
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/12/4
تاریخ پایان اعتبار: 1395/12/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3