سرکار خانم مهندس مريم محبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41199

تاریخ ورود به سازمان : 23/6/1382
 


شماره پروانه: 41199
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/29
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/29
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: