جناب آقای مهندس اسماعيل مانيان سوداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41197

تاریخ ورود به سازمان : 8/11/1388
 


شماره پروانه: 41197
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/8/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/8/2
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3