جناب آقای مهندس محمد ايرواني محمد آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41193

تاریخ ورود به سازمان : 16/10/1388
 


شماره پروانه: 41193
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/8/22
تاریخ پایان اعتبار: 1399/8/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3