سرکار خانم مهندس صديقه عابدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41192

تاریخ ورود به سازمان : 13/10/1388
 


شماره پروانه: 41192
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/8
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/8
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: