جناب آقای مهندس محسن صمديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41190

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1388
 


شماره پروانه: 41190
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/12
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3