جناب آقای مهندس سجاد محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41189

تاریخ ورود به سازمان : 3/10/1388