جناب آقای مهندس کمال الدين سوراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41188

تاریخ ورود به سازمان : 1/10/1388