جناب آقای مهندس اشکان همتي برده شاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41187

تاریخ ورود به سازمان : 26/9/1388