جناب آقای مهندس کورش شيراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41180

تاریخ ورود به سازمان : 17/9/1388