جناب آقای مهندس مهدي نصر اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41178

تاریخ ورود به سازمان : 17/9/1388