جناب آقای مهندس احمد نصر آزاداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41177

تاریخ ورود به سازمان : 16/9/1388