سرکار خانم مهندس تيام بلوچي انارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41173

تاریخ ورود به سازمان : 21/8/1388
 


شماره پروانه: 41173
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/11/1
تاریخ پایان اعتبار: 1397/11/1
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3