جناب آقای مهندس اميد رضا انوري زاده اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41172

تاریخ ورود به سازمان : 17/8/1388