جناب آقای مهندس مسعود صالحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41166

تاریخ ورود به سازمان : 27/8/1383
 


شماره پروانه: 41166
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/31
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/31
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2