جناب آقای مهندس سيد جلال اخلاقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41163

تاریخ ورود به سازمان : 21/7/1388