جناب آقای مهندس فرهاد محمدي راد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41162

تاریخ ورود به سازمان : 20/7/1388
 


شماره پروانه: 41162
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/3/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3